Umpires  
1 Kh. Bijoy
2 H. Priyojit
3 Bhakta
4 Syed Azad
5 Rk. Amulsena
6 Kejit
7 Ksh. Kiran 
8 P Krishnanda
9 Rk. Diten